آیا پاسخگوی شماره خصوصی باشیم ؟

تلفن خصوصی دولت

احتمالا این اتفاق برای شما افتاده است که تماسی با شما گرفته شده، اما موبایل شماره تماس‌گیرنده و یا همان کالر آیدی‌تان شماره را در صفحه نمایش نشان ندهد.سوالاتی ذهن ها را به این سمت میبرد که این شماره ها برای کجاست ؟آیا پاسخگو باشم یا نه ؟اگر جواب ندهم چه اتفاقی برای من میافتد؟از […]