چطور با گوشی خارج از دسترس اینترنت داشته باشیم !؟

فعال کردن حالت پرواز

این مقاله را با طرح یک سوال میخواهیم شروع کنیم که آیا با خارج کردن موبایل از دسترس،میتوان از اینترنت آن استفاده کرد ؟یا در شرایطی باشید که نخواهید کسی با شما تماس بگیرد و ایجاد مزاحمت کند،گوشی را در آن لحظه از دسترس خارج کنید ولی بخواهید از اینترنت گوشی هوشمند خود استفاده نمایید […]